Wh question

Wh question

הקניית מילות שאלה באנגלית והשימוש בהם

על היחידה

נושא השיעור

Wh question

נושא בתכנית הלימודים

מילות שאלה

רצף

כהתרמה למיומניות הבנת הנקרא

רציונל למורה

התלמיד יפנים את השימוש במילות שאלה וידע ליישם

מחבר/ת

אבלין דיין

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

פיתוח, העמקת הידע וההבנה, שימוש נכון במילות שאלה ושילובן בשפה, ואינטראקציה חברתית.

מושגים

אוצר מילים חדש

הענות לשונות

חומרים נלוים

דפי עבודה , מצגת , כרטיסים

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע אנגלית

נושא השיעור Wh question

שכבת גיל כיתה ה, ו

שימוש באינטרנט נדרש

קבצים נלויים דפי עבודה , מצגת , כרטיסים , משחק